ماشومان

د افغانستان نږدې نیم نفوس د پنځلس کلنو څخه ټیټ عمر لرونکی دي. په ټولنه کې د ماشومانو حالت بې سبکه دې. تاوتریخوالې او جګړي د هغوي د پرمختګ فرصتونو ته یو ستر خطر دی.

د افغانستان نږدې نیم نفوس د پنځلس کلنو څخه ټیټ عمر لرونکی دي. په ټولنه کې د ماشومانو حالت بې سبکه دې. تاوتریخوالې او جګړي د هغوي د پرمختګ فرصتونو ته یو ستر خطر دی.

ماشومان د افغانستان د قدروړ برخه جوړوي. دوي په صحیح توګه د هیواد راتلونکي دي. په سمه توګه د هیواد پرمختګ لپاره د ماشومانو د ښه زده کړو حق باید په ځاې شي. د هغه ماشومانو شمیر چې ښوونځيو ته ځي په ځانګړي توګه د نجونو شمیر مخ په زیاتیدلو دې.

خو سره د دې بیا هم خورا زیاته اړتیا لیدل کیږي. د ښوونځيو نشتوالې، په ناسمه توګه روزل شوي ښوونکي او د ښوونځيو د کتابونو کمښت دا ټولي ستونزي په ګډه سره پدي معنا چې ماشومان ښوونځيو ته نه ځي او یا هم د هغوي زده کړي هغوي په اړینه پوهه نه سنبالوي. تاوتریخوالې او بیوزلي پدې معنا چې ماشومان په سمه توګه ښوونځيو ته تللې نه شي او یا هم هغوي د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار کولو ته اړ دي.

معلولیت لرونکي ماشومان په ځانګړې توګه یوه زیامنیدونکي ډله ده او دا ځکه چې هغوي سره د تعصب له امله هغوي پټ ساتل کیږي او ښوونځيو ته د تللو اجازه نه ورکول کیږی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه معلولیت لرونکو ماشومانو ته د ښوونځيو جوړولو او هغوي په اړه د رویو د بدلون په اړه په کلکه زیار باسي او په هغوي تمرکز کوي.

د ګټو څخه بې برخې پاتی بله ډله د کوچیانو ماشومان دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د کوچیانو کورنیو د غوښتني سره سم د هغوي لپاره د ښوونځیو د جوړولو لپاره یوه ځانګړي پروژه پیل کړي ده.