د افغانستان لپاره د سویډن د افغانستان د یو ښه راتلونکې لپاره کار کوي چیرته چې له بیوزلۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه خوندي وی، د بشر د حقونو درناوي پکې وشي او ټول وګړي د عزت ژوند، فرصتونو او ټولنیز عدالت ته برابر لاسرسی ولري.

له بې وزلۍ، تاوتریخوالی او توپیر څخه خوندي افغانستان

Selected results of our work in 2023

۲.۵ میلیونه ناروغانو

د SCA کلینیکو او روغتونو څخه لیدنه ترسره کړې ده. چې نږدې ۵۵ سلنه یې مېرمنې دي.

۰۰۰ ۱۲۳ زده کوونکو

د SCA په ښوونځیو کې زده کړې سرته رسولي چې ۶۶ سلنه یې نجونې دي.

۲۷۷ ۳ معلولیت لرونکي ماشومان

د SCA د جمتوالي په ټولګیو کې شامل شوي.

۰۰۰ ۶۴ خلکو

د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی.