د افغانستان لپاره د سویډن د افغانستان د یو ښه راتلونکې لپاره کار کوي چیرته چې له بیوزلۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه خوندي وی، د بشر د حقونو درناوي پکې وشي او ټول وګړي د عزت ژوند، فرصتونو او ټولنیز عدالت ته برابر لاسرسی ولري.

له بې وزلۍ، تاوتریخوالی او توپیر څخه خوندي افغانستان

Selected results of our work in 2022

۲.۵ میلیونه ناروغانو

د SCA کلینیکو او روغتونو څخه لیدنه ترسره کړې ده. چې نږدې ۱.۴ میلیونه یې مېرمنې دي.

۰۰۰ ۱۳۳ زده کوونکو

د SCA په ښوونځیو کې زده کړې سرته رسولي چې ۶۴ سلنه یې نجونې دي.

۴۵۰ ۳ معلولیت لرونکي ماشومان

د SCA د جمتوالي په ټولګیو کې شامل شوي.

په کلیوالو سیمو کې ۰۰۰ ۲۷۰ خلکو

روزنه یا په یو ډول ملاتړ ترلاسه کړی ترڅو د خپل ژوندانه بهیر پیاوړی کړي.

زموږ فعالیتونه

زموږ تمرکز - په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي ډله