د افغانستان لپاره د سویډن د افغانستان د یو ښه راتلونکې لپاره کار کوي چیرته چې له بیوزلۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه خوندي وی، د بشر د حقونو درناوي پکې وشي او ټول وګړي د عزت ژوند، فرصتونو او ټولنیز عدالت ته برابر لاسرسی ولري.

له بې وزلۍ، تاوتریخوالی او توپیر څخه خوندي افغانستان

زموږ فعالیتونه

زموږ تمرکز - په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي ډله