سونی منسن

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس
انځور: نیکلاس اریکسون