تیاره ویني مګر روښانه فکر کوي

عمران علي شیرزاد چې ۲۰ کاله عمر لري د نابینایانو ټولګي ته درس وايي. په دغه ټولګي کې شپږ تنه نابینا شاګردان درس وايي چې درې تنه یې نجونې او درې تنه هلکان دي.

سپتمبر 24, 2020, by SCA