له افغانستان څخه زما لومړنۍ کتنه

کارین یمتین وایی: “ما د افغانستان لپاره د سويډن د کمیټې فعالیتونو په اړه اورېدلې و، خو دا ډېر په زړه پورې و چې له نږدې مې کارونه په خپلو سټرګو ولیدل، که څه هم ما د دې دفتر یو وړوکې برخه ولیده خو بیاهم ډېر متاثر شوم”

جولای 8, 2018, by SCA