د افغانستان لپاره د سویډن کمېټې له زلزله ځپلیو کورنیو سره مرسته وکړه

جولای 24, 2022, by Munisa Rashid