د سویډن کمیټه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د قابله ګی رونیز مرکزونه جوړ کړل

اگست 7, 2022, by Munisa Rashid