د افغانستان لپاره سويډن کميټې ۱۶ تنه معلولينو ته د کسبونو زده کړه ورکړه

د افغانستان لپاره سويډن کميټې معلولينو پروګرام له لورې ۱۶ تنه ښځينه او نارينه معلولينو ته د بيلابيلو کسبونو زده کړه ورکړل شوه او اړين کاري وسايل په واک کې ورکړل شول.

دسمبر 18, 2016, by SCA