د بیرته راستنیدونکو کډوالو د ماشومانو لپاره د چټکو زده کړو ټولګي

انځور کې چې تاسی کومه زده کوونکي ګورئ دا مسلمه نومیږي او د بهسودو په ملک بیله اولسوالۍ کې د شهید عبدالجبار ابتداییه ښوونځي کې د لومړی ټولګی زده کوونکي ده. د مسلمې کورنۍ لکه د دې ټولګي د نورو زده کوونکو د کورنیو په څیر پاکستان کې د څو لسیزو کلونو د مهاجرت شپی او ورځی تیرولو وروسته په دې نږدې ورځو کې بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي ده. مسلمه په ټولګي کې د خپلی خور نوبهار ترڅنګ ناسته ده.

جون 15, 2017, by SCA