زه به هیچا ته اجازه ورنکړم چې زموږ په کلي کې د ښځو حقونه و تروړي

جون 4, 2018, by SCA