توان نلري چې د نورو په څېر خبرې وکړي خو هڅه کوي ترڅو د خپلو ټولګیوالو تر څنګ زده کړې وکړي

جنوري 30, 2018, by SCA