ښوونځي ته مینه ـ تر هغه وخته چې هوا توده او وچه وي.

اکتوبر 9, 2016, by SCA