فاطمه “زموږ دودونه نارینه وو ته دا اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره د ښځې کومه عضوه لغړه وګوري.”

۲۴۲ فیزیوتراپستان د فیزیوتراپۍ خدماتو د پراخوالي په موخه، د باکیفیته فزیکي بیارغونې ته د لاس رسي په لور(TIQR) پروژې له خوا روزل کېږي. دا پروژه د دې لپاره ډيزاین شوې تر څو د عامې روغتیا خدماتو په ځانګړې توګه باکفیته فزیکي بیارغوونې ته د خلکو د لاس رسي په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.

مې 16, 2017, by SCA