د سیمه ایزو دفترونو نویو مشرانو په لومړی ځل سره ولیدل

فبروري 22, 2016, by SCA