د افغانستان د فعلي ادارې لخوا د سویډن هېواد د فعالیتونو د ځنډولو په اړه بیانیه

جولای 12, 2023, by SCA