په افغانستان کې د غیردولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو د بندیز د پریکړې په اړه اعلامیه

دسمبر 27, 2022, by Munisa Rashid