د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د تیرو دیرشو څخه زیاتو کلونو راپدیخوا په افغانستان کې کار کوي. مونږ کابو ۵۵۰۰ کارکونکي لرو او د هیواد په مختلفو برخو کې کار کوي.

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ

تیاره ویني مګر روښانه فکر کوي

هغه لومړنۍ زده کړې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د معلولو اشخاصو لپاره په جوړ شوي پروګرام کې ترسره کړي دي، او اوس په کلیوالي کچه د نابینایانو یوه