سونی منسن

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس، انځور: نیکلاس اریکسون

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس