اندریاس ستیفنسون

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي منشي ښاغلې اندریاس ستیفنسون انځور: کریستوفر هیلمرسوم.