معلولیت لرونکي خلک

معلولیت لرونکي خلک ډیر ځلی د منفی رویو سره مخ کیږي او د ټولنيز ژوند څخه بیرون ساتل کیږي له همدې امله دا د هغوي لپاره خورا ستونزمنه ده چې خپلي ستونزي حل کړي.

معلولیت لرونکي خلک ډیر ځلی د منفی رویو سره مخ کیږي او د ټولنيز ژوند څخه بیرون ساتل کیږي له همدې امله دا د هغوي لپاره خورا ستونزمنه ده چې خپلي ستونزي حل کړي.

د یو اټکل د مخې په هر پنځو کورنیو کې یو معلولیت لرونکی غړی لری. د ناپوهۍ او تعصب له امله دا ډله د ټولنی، زده کړو او روغتیايې خدمتونو ته د لاسرسۍ څخه محروم ساتل شوې دې. دوي ډیر ځلی د سختي بیوزلۍ سره لاس او ګریوان وي او د ژوند لپاره په نورو متکي وي.

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د دې ډلی پروړاندې د ټولشموله اجتماعی رویه ښه کولو لپاره کار کوی.

د سویډن کمیټه معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره ښوونځي لري. د دوې د زده کړو موخه د یو څه وخت وروسته دوي په عادي ټولګیو کې شاملول او هغوي په ټولنیزه ژوند کې د ګډون فرصت برابرول دي. د معلولیت لرونکو ماشومانو د حقونو، بریل او د اشارو د ژبی په اړه ښوونکي روزل شوي دي. ښوونکي، ملایان، د مشرانو شوراګاني او داسي نور اغیز لرونکی خلک د معلولیت لرونکو ماشومانو د زده کړو د حقونو د موضوع او د هغوي په اړه کافی پوهې ترلاسه کولو په موخه معلوماتي ناستو ته راغوښتل کیږي.

معلولیت لرونکي خلک د روغتیايې خدمتونو په برخه کې د تبعیض سره مخ دي. د معلولیت لرونکو خلکو د حقونو په اړه مو روغتیايې کارکونکو او د کلیو او د ټولنو مشرانو سره مو ناستي تر سره کیږي چې هغوي د دې ډلی د حقونو په اړه وپوهاوی تر لاسه کړی.

 

کله چې مونږ یو روغتیايې کلینک جوړونه پلانوو، مونږ د معلولیت لرونکو خلکو لپاره ټولي اړیني اسانتاوي په نظر کی نیسو.