۲۲۵۰

ښځو ته د روغتیا پاله ژوند په زده کړو کې د روغتیا او سواد روزنه ورکړل شوه

۱۰۴

ښوونکي د بریل او اشارو د ژبی په اړه وروزل شو

۵۵۲۹

۳۱۸۴ نجونو په ګډون د کوچیانو  ماشومان د افغانستان لپاره د سویډن کمیتې ملاتړ لرونکي ښوونځیو ته ولاړل

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ

کوچيان هم له خدماتو بې برخې ندي

دافغانستان لپاره دسوېډن کمېټه خپل خیریه خدمات په بې پرې شکل ؛دهېواد مېشتوقومونو ته وړاندې کوي او آن کوچي قومونه یې هم دخدماتوتر پوښښ لاندې راوستلي