۲۲۵۰

ښځو ته د روغتیا پاله ژوند په زده کړو کې د روغتیا او سواد روزنه ورکړل شوه

۱۰۴

ښوونکي د بریل او اشارو د ژبی په اړه وروزل شو

۵۵۲۹

۳۱۸۴ نجونو په ګډون د کوچیانو  ماشومان د افغانستان لپاره د سویډن کمیتې ملاتړ لرونکي ښوونځیو ته ولاړل

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ