دلته کار کول یوه ننګونه ده

دا دواړه، ګټې او ننګونې، په افغانستان کې د سويډن کميټې د مرکزي دفتر-کابل- د پلان او راپور ورکونې څانګې مشرې ملوهت شوین بو دووا تجربه کړي دي.

Press release

مقاله

روغتیا تر برید لاندې دي او په مستقیمه توګه افغانستان او نورو د جګړو زونونو یې په نشه کړي دي.