په افغانستان کې د مرستو اغېزمنتوب

د مرستو اغیزمنتوب سروی یوه مشترک څېړنیز او حق غوښتنې پروژه ده چې د افغانستان لپاره د سويډن کمیټې او آکسفم (Oxfam) ادارې له خوا د حق غوښټنې اغېمنې پ

دلته کار کول یوه ننګونه ده

دا دواړه، ګټې او ننګونې، په افغانستان کې د سويډن کميټې د مرکزي دفتر-کابل- د پلان او راپور ورکونې څانګې مشرې ملوهت شوین بو دووا تجربه کړي دي.