په افغانستان کې د مرستو اغېزمنتوب

د مرستو اغیزمنتوب سروی یوه مشترک څېړنیز او حق غوښتنې پروژه ده چې د افغانستان لپاره د سويډن کمیټې او آکسفم (Oxfam) ادارې له خوا د حق غوښټنې اغېمنې پ