زمری د یو سوداګر د جوړیدو خوبونه ویني

زمری د یوې سترې پروژې خوبونه ویني ، هغه ستر اقتصادي پلانونه لري او یو بریالی ځوان دی چې هڅو یې مثبته نتیجه ورکړیده.

مې 24, 2017, by SCA