زه د خپل کلي اتل یم

“په لومړی ورځ چې خپل کلي ته له ویلچیر سره ننوتلم کلیوالو ته مې وویل چې زه نور ناتوانه نه یم، ستاسې د خدمتونو بدل به درکړم اوستاسې ترڅنګ به یم د خدای په فضل سره به مې د ژوند پاڼه په خوښیو واړوم”. ګل مراد

مې 3, 2017, by SCA