رحمن خپل د پروژې پلانونه په ښوونځیو کې ترسره کوي.

عبدالرحمن یو له هغو ۵۰۰۰ نه زیاتو کارکوونکو له جملې څخه دی، چې تل په ډاګه کوي ترڅو د پروژې پلانونه په حقیقت بدله شي او د ډونرانو پیسې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره استعمال شي. د ۱۹ کلونو په اوږدو کې هغه په سویډن کمیټې کې کار کړي او د پوهنې ساحوي څارونکي دي.

سپتمبر 6, 2016, by SCA