په کونړ کې د ولسونو د ژوند ښه والي په موخه ۵۵ میلیونه افغانۍ مصرف شوي

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د هیواد په ختیځ کونړ کې د ځايي ټولنو په همغږۍ سره د هاغه لس ټولنیز پرمختیايې پروژو کارونه سرته ورسول چې د ټولني لخوا يې غوښتنه شوي وه.

مارچ 9, 2017, by SCA