نوي ښوونځي ښه وضعیت لري د رنګمالې لپاره د انتظار هیڅ وخت نشته

زه باید یوه میاشت ورسته راغلی وای. بیا د نجونو دوې نوي جوړشوې ښوونځي په سمه ټوګه به رنګ شوي وای او ښایسته به بریښودل. اوس مهال، که صادقانه ووایم دوی د خپلو خړ سمنټو دیوالونو سره بدرنګه بریښي.

جون 30, 2016, by SCA