نړیوال ځواکونو د سویډن کمیټې په روغتون عملیاتو کې مرسته درلوده

مارچ 14, 2016, by SCA