د ښوونځي جوړولو ته مو مخکې له مخکې ځمکه وقف کړې ده

اگست 14, 2018, by حاجی محمد مهمند