د افغانستان لپاره د سویډن کمیټي یو ښوونکی د افغان ځواکونو او وسله والو ډلی ترمنځ جګړي په ترڅ کي ووژل شو

نعمت الله، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یوه سیمه ایز ښوونکې د افغان ملي امنیتی ځواکونو او د وسله وال مخالفی ډلی ترمنځ د رامنځته شوی جګړي په ترڅ کې ووژل شوو. نوموړی په شیرخان ښوونځي کې له تدریس نه وروسته د خپل کور په لور روان وو چې د یوي لوری له خوا په مرمۍ ولګیده او ځای په ځای ووژل شو.

مې 12, 2016, by SCA