د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د ښوونځي یوه زده کونکي په توغندیز برید کې ووژل شوه

اپریل 26, 2016, by SCA