په افغانستان کې د معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره د فعال شهروندی او برابری رامینځته کول د پروژې پیژندنه

په افغانستان کې د معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره د فعال شهروندی او برابری رامینځته کول (BACEDA) پروژه د دې لپاره ډیزاین شوې چې په افغانستان کی د معلولینو حقونو د وضعیت بدلون ته رسیدګي وکړي. د اروپایی ټولنی په مالی ملاتړ دا پروژه به د ۳۶ میاشتو لپاره چی د جنوری څخه شروع شوی ده د افغانستان لپاره د سویډن کمیټی(SCA) په مشری او د ماشومانو د ساتنی نړیوال اداری (SCI) او د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي موسسه (AOAD) په ملتیا تطبیق کیږی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه به دا پروژه په پکتیکا، غزنی، وردګ، بلخ، جوزجان او سمنګان ولایتونو کی او د ماشومانو د ساتنی نړیواله اداره به یی په فاریاب او سرپل ولایتونو او همدا رنګه د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي موسسه به یی په پکتیا او خوست ولایتونو کی کی تطبیق کړی.

ټولیزه موخه: د معلولیت په ساحه کی  دفعالیت کوونکو هغو مدنی ټولنو پیاورتیا چی د فزیکی او ذهنی  معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د ترلاسه کولو دفاع او ملاتړ کوی

منځ مهاله پایله ۱.۱:  د ټولنې د کلیدي غړو (محلي پرمختیایی شورا ګانو، سیمه ایزو ادارو، دینی عالمانو، رسنی)  د  فزیکي  او ذهنی  معلولیت لرونکو وګړو د حقونو او وړتیا په اړه د پوهاوي لوړول

لنډ مهاله پایله ۱.۱.۱:  د افغانستان په لسو والیتونو کې د ټولنې کلیدي غړي (CDCs ، ځایي حکومتی چارواکی ، مذهبي مشران ، رسنۍ، ښځی او نارینه ) د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په اړه معلومات او پوهه ترلاسه کوي

لنډ مهاله پایله ۱.۱.۲ :  اړوند حکومتي چارواکي، دمحلی پراختیایی شورا ګانو او د نورو خدمتونو وړاندی کوونکی پوهه، مهارتونه، او پوهاوی ترلاسه کوي او د فزیکی او ذهنی معلولیت لرونکو ښځو، نارینه، انجونو او هلکانو حقوقو په وړاندی ځواب ویونکي دي

منځ مهاله پایله ۱.۲:  د نارینه معلولیت لرونکو وګړو د ټولنو په شمول په معلولیت متمرکزو مدنی ټولنو د ظرفیت لوړول  تر څو د پروژی لاندی ساحو کی د ذهنی او فزیکی  معلولیت لرونکو وګړو حقونو ته وده ورکړی او تری ساتنه وکړی.

لنډ مهاله پایله  ۱.۲.۱: د نارینه معلولیت لرونکو وګړو ټولنی د خپلمنځی مرستی کروپونوغړو پوهه، مهارتونه او مالی ملاټر ترلاسه کوی ترڅو د ذهنی او فزیکی معلولیت لرونکی ښځو له حقونو څخه ملاتړ او دادخواهی وکړی

منځ مهاله پایله ۱.۳:  د ښځینه  معلولیت لرونکو وګړو د ټولنو په  شمول په معلولیت متمرکزو مدنی ټولنو د ظرفیت لوړول  تر څو د پروژی لاندی ساحو کی د ذهنی او فزیکی معلولیت لرونکو وګړو حقونو ته وده ورکړی او تری ساتنه وکړی.

لنډ مهاله پایله ۱.۳.۱ : د خپلمنځی مرستی کروپونوغړو په شمول د ښځینه معلولیت لرونکو ټولنو، پوهه، مهارتونه، مالی او روانی ملاتړ ترلاسه کول ترڅو د روانی، ذهنی او فزیکی معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په اړه دادخواهی وکړی.